BDS System

Idź do spisu treści

Menu główne

Dział Kadr

Nasza firma BDS SYSTEM zapewnia profesjonalną i szybką obsługę oraz pomoc w prowadzeniu spraw:

1. Doradztwa personalnego, polegających w szczególności na:
- prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
- wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
- weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,
- informowaniu pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

2. Poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na:
- udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
- udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
- inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu indywidualnych i grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- informowaniu kandydatów do pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Prowadzimy ponadto działalność w zakresie:
- udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy (informacja i doradztwo w tym zakresie),
- inicjowania i organizowania kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
- udzielania pracodawcom informacji o potencjalnych kandydatach do pracy.

W ramach stałej współpracy lub zleceń jednorazowych oferujemy Państwu pomoc w opracowywaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy:
- zakładowy układ zbiorowy pracy,
- regulamin pracy,
- regulamin wynagradzania,
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego