BDS System

Idź do spisu treści

Menu główne

Dział Szkoleń

Szkolenia z zakresu BHP
Obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ciąży na każdym uczestniku procesu pracy – obowiązek dotyczy zarówno pracodawców jak i pracowników. W ramach pomocy w celu spełnienia tego obowiązku świadczymy usługi w zakresie:
- opracowania zarządzeń w sprawie polityki szkoleniowej,
- organizacji działalności szkoleniowej,
- prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych,
- opracowania druków zaświadczeń o ukończeniu szkoleń,
- monitoringu działalności firm w zakresie szkoleń.
Podstawa prawna:
- art. 2373 § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pón. zm.).
- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 Nr 180, poz. 1860 z późn. zm).


Szkolenie do prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli firm, osób kierujących pracownikami i pracowników zatrudnionych przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Obowiązek zorganizowania takiego szkolenia dla ww. grup pracowników spoczywa na pracodawcy.
Podstawa prawna:
- art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pón. zm.).
- § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (D. U. z 2005 r; Nr 216, poz. 1824).


Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Szkolenie dla wszystkich grup zawodowych, a w szczególności dla osób, których pracodawca wyznaczył lub zamierza wyznaczyć do udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne w zakresie:
- podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
- postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia i oddychania,
- ocena stanu świadomości,
- techniki udrażniania dróg oddechowych,
- ocena oddechu i oznak krążenia,
- użycie defibrylatora AED,
- pozycja boczna bezpieczna,
- usuwanie ciała obcego,
- postępowanie w stanach szczególnych (oparzenia, złamania, skręcenia zwichnięcia, krwotoki, zatrucia, porażenie prądem itp.).
Podstawa prawna:
- art. 2091 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pó źn. zm.).
- art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.).
- § 44 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).


Szkolenia z zakresu PPOŻ.
Szkolenie dla wszystkich grup zawodowych, a w szczególności dla osób którym pracodawca powierzył lub zamierza powierzyć wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników obejmujące między innymi:
- organizację ochrony przeciwpożarowej,
- ewakuację ludzi i mienia,
- zasady doboru i używania sprzętu gaśniczego,
- sposoby zapobiegania pożarom,
- ćwiczenia praktyczne z zasad postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego,
- ćwiczenia praktyczne z zasad używania sprzętu gaśniczego.
Podstawa prawna:
- art. 2091 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pó źn. zm.).
- art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.).
- § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).


Szkolenia doskonalące

W ramach umowy o stałej współpracy lub zleceń jednorazowych oferujemy Państwu organizację szkoleń zawodowych, doskonalących oraz innych dostosowanych do Państwa potrzeb.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego